| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتی


Y001-500GM

CAS Number: 8013-01-2. Store at room temperature. Plant and microbiology culture tested.

500GM


وضعیت : موجود
قیمت :380,000 تومان

خرید از شرکت واسط سینا رویش
ویژگیمقدار
کمپانی سازنده caisson lab
مقدار500GM
خصوصیات بیولوژیک(مشخصات فنی)
مورد مصرف
تاریخ انقضا4/5/2017
  موضوع جدید
تاکنون نظری ارسال نشده است


Rifampicin
موجود
151,000 تومان
Amphotericin B
موجود
253,000 تومان
Amphotericin B
موجود
468,000 تومان
Vancomycin HCl
موجود
440,000 تومان
Timentin
موجود
288,000 تومان
Streptomycin Sulfate
موجود نیست
128,000 تومان
P067-100MG
موجود
492,000 تومان
Kanamycin Sulfate
موجود
447,000 تومان
Hygromycin B
موجود
415,000 تومان
Gentamicin Sulfate
موجود نیست
124,000 تومان
Cefotaxime, Sodium Salt
موجود
124,000 تومان
Cefotaxime, Sodium Salt
موجود
214,000 تومان
Gentamicin Solution (50mg/ml)
موجود
120,000 تومان
Amphotericin B Solution
موجود
62,000 تومان
SOF
موجود
95,000 تومان
IVL04-100ML
موجود نیست
95,000 تومان
SP-TL
موجود
95,000 تومان
IVF-TL
موجود
95,000 تومان
HEPES-TL
موجود
138,000 تومان
HEPES, Free Acid
موجود
105,000 تومان
HEPES, Free Acid
موجود
970,000 تومان
HEPES Solution
موجود
250,000 تومان
L-Alanyl-L-Glutamine
موجود
200,000 تومان
L-Glutamine Solution
موجود
40,000 تومان
Trypsin
موجود
640,000 تومان
Trypsin
موجود
315,000 تومان
Sodium Bicarbonate
موجود
60,000 تومان
Sodium Bicarbonate
موجود
155,000 تومان
Trypsin Solution 2.5% (10X)
موجود
62,000 تومان
Trypsin-EDTA Solution (1X)
موجود
40,000 تومان
Dulbecco's PBS
موجود
29,000 تومان
Dulbecco's PBS (10X)
موجود
45,000 تومان
Dulbecco's PBS
موجود
78,000 تومان
Dulbecco's PBS
موجود
312,000 تومان
RPMI 1640
موجود
500,000 تومان
RPMI 1640
موجود
160,000 تومان
RPMI 1640
موجود
42,000 تومان
HAT Supplement
موجود
137,000 تومان
Ham's F-10
موجود
52,000 تومان
Ham's F-10
موجود
49,000 تومان
Ham's F-12
موجود
600,000 تومان
Ham's F-12
موجود
180,000 تومان
Ham's F-12
موجود
49,000 تومان
MEM
موجود
110,000 تومان
MEM
موجود
500,000 تومان
αMEM
موجود
110,000 تومان
DMEM/F-12
موجود
180,000 تومان
DMEM/F-12
موجود
500,000 تومان
DMEM/F-12
موجود
160,000 تومان
DMEM/ F-12
موجود
55,000 تومان
DMEM/F-12
موجود
38,000 تومان
DMEM (LG)
موجود
500,000 تومان
DMEM (LG)
موجود
140,000 تومان
DMEM (LG)
موجود
38,000 تومان
DMEM (HG)
موجود
500,000 تومان
DMEM (HG)
موجود
140,000 تومان
DMEM (HG)
موجود
50,000 تومان
پلیت الایزا 96 Strip
موجود
78,000 تومان
PCR strip 0.2 ml
موجود
450,000 تومان
PCR Tube 0.2 ml
موجود
90,000 تومان
cryovial,internal cap
موجود
40,000 تومان
cryovial,external cap,
موجود
36,000 تومان
Cryo Box, 25 hole, 3 colors
موجود
11,500 تومان
Cryo Box, 81 hol, 3 colors
موجود
20,000 تومان
Cryo Box, 81 hol, 3 cardboard
موجود
12,000 تومان
Storage Box 100 holes, 5 color
موجود
11,000 تومان
Conical tupe rack, 50ml
موجود نیست
4,500 تومان
Conical tupe rack, 15ml
موجود
2,500 تومان
Conical tupe, 50ml
موجود
15,500 تومان
Conical tupe, 15ml
موجود
22,500 تومان
پتری دیشTC DISH-150MM
موجود
33,500 تومان
پتری دیشTC DISH-100MM
موجود
9,900 تومان
پتری دیشTC DISH-60MM
موجود
6,800 تومان
پتری دیشTC DISH-35MM
موجود
5,900 تومان
coverslip, ts into 24well
موجود
410,000 تومان
cell culture slide, strile
موجود
90,000 تومان
CELL SCRAPER 30 CM
موجود نیست
1,500 تومان
CELL SCRAPER 23.7 CM
موجود
1,500 تومان
TEST PLATE U-TYPE 96 WELLS
موجود
3,900 تومان
TEST PLATE FLAT 96 WELLS
موجود
3,650 تومان
TEST PLATE 48WELLS
موجود
3,650 تومان
TEST PLATE 24WELLS
موجود
3,650 تومان
TEST PLATE 12WELLS
موجود
3,650 تومان
TEST PLATE 6 WELLS
موجود
3,650 تومان
treated tc felask 175cm 2
موجود
31,000 تومان
treated tc felask 175cm 2فیلتر دار
موجود نیست
31,000 تومان
treated tc felask 75cm 2
موجود
16,250 تومان
2×EasyTaq PCR SuperMix
موجود
42,000 تومان
رک پلاستیکی0/5
موجود
15,000 تومان
رک پلاستیکی1/5
موجود
20,000 تومان
پک الکتروفورز
موجود
2,850,000 تومان
رک پلاستیکی میکس
موجود
230,000 تومان
رک سمپلر
موجود
68,000 تومان
رک پله ای
موجود
29,500 تومان
کول باکس فلزی مدل SM-CB40
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کول باکس فلزی مدل SM-CB48
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کول باکس فلزی مدل SM-CB96
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کول باکس فلزی مدل SM-CB3
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رک پلاستیکی 0/2
موجود
14,000 تومان
کابینت PCR
موجود
1,730,000 تومان
روغن immersion 10ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایو تیوب 3.8ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایوتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك درب دار میكروتیوب 0.2
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایوتیوب 3/8ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایوتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
درب رنگی كرایوتیوب
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پتری دیش 150*15سانتیمتر
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پتری دیش 6 سانتیمتر
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پتری دیش 9 سانتیمتری
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایوباكس سلولزی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایوباكس
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك دو طرفه میكروتیوب
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك آبی كرایوتیوب
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
لوله فالكون 50ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
لوله فالكون ml15
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پلیت الایزا 96 خانه
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پلیت الایزا
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
درب استریپ محدب مخصوص پلیت 96 خانه PCR
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Donor Horse Serum-100ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Calf Serum-100ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
FBS, South American Origin-500ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
FBS, South American Origin-100ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
FBS, South American Origin-50ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Bovine Serum Albumin Lyophilized pH~7(100g(
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Bovine Serum Albumin Lyophilized pH~7-10g
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
HEPES(500g)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
HEPES(100g
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
500ml)*Lymphosep (lymphocyte separator)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Lymphosep (lymphocyte separator)100ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
L-Alanyl-L-Glutamine, Stable Glutamine
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
L- Glutamine 100X, 200mM
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
HBSS 10X , w/o Ca & Mg & NaHCO3 , w/phenol red
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Trypsin - EDTA, 1X
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Trypsin - EDTA, 10X
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
PBS, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline,10X,w/Mg...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
PBS, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline,10X,w/o ...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Colcemid, 10 µg/ml in PBS (Demecolcin)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Kanamycin solution 100X
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Antibiotic-Antimycotic 100X
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Antibiotic-Antimycotic 100X
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Gentamicin Sulfate
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Amphotericine B, 2.5 mg/lit (Effective against yea...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Penicillin–Streptomycin, 100X
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Sodium Bicarbonate,cell culture tested
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
MEM, w/ Hank's, w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Media 199, w/ Hank's, w/o L-Glutamine, w/o Na Bica...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Media 199, w/ Hank's, w/o L-Glutamine, w/o Na Bica...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Ham's F10, w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate (pow...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Ham's F12, w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate (Pow...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM-F12 w/L-Glutamine, w/ Sodium Bicarbonate w/15...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM-F12 w/L-Glutamine, w/ Sodium Bicarbonate w/15...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM-F12 w/Glutamine Stable, w/ Sodium Bicarbonate...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM Low Glucose, w/ L-Glutamine, w/ Na Pyruvate, ...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM Low Glucose,w/ L-Glutamine, w/ Na Pyruvate, w...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM Low Glucose, w/ Glutamine Stable, w/ Na Pyruv...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM High Glucose, w/ L-Glutamine, w/ Na Pyruvate,...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM High Glucose, w/ L-Glutamine, w/ Na Pyruvate,...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM High Glucose, w/ Glutamine Stable, w/ Na Pyru...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RPMI 1640 w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate,w/25 ...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RPMI 1640 w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate,w/25 ...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RPMI 1640 w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate (powd...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RPMI 1640 w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate (powd...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RPMI 1640 w/o L-Glutamine, w/o Phenol Red (liquid)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RPMI 1640 w/ Glutamine Stable, (liquid)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RPMI 1640 w/ Glutamine Stable ,w/25mM HEPES, (liqu...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
insulin-Transferrin-Selenium-G
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Lipofectamine 3000
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
KnockoutTM DMEM/F-12 for celltherapy
موجود نیست
قیمت این کالا ارائه نشده
fungizone antimycotic
موجود نیست
قیمت این کالا ارائه نشده
Foetal Bovine Serum
موجود نیست
قیمت این کالا ارائه نشده
FGF
موجود نیست
قیمت این کالا ارائه نشده
FBS
موجود نیست
قیمت این کالا ارائه نشده
D-MEM/F 12
موجود نیست
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM High glucose
موجود نیست
قیمت این کالا ارائه نشده
DMEM Low glucose
موجود نیست
قیمت این کالا ارائه نشده
محیط کشت
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده